Řídící výbor

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Broumov). Jedná se např. o zástupce vedení škol, zástupce Realizačního týmu MAP, učitele, zástupce zřizovatelů škol, zástupce ZUŠ, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce rodičů aj.


Zápisy a dokumenty MAP II:

Jednání 24. 5. 2018 – Aktualizace Strategického rámce MAP a Akčního plánu, Statut a Jednací řád

Pozvánka na Řídící výbor 24. 5. 2018 (.pdf)

Jednání ŘV MAP I:

Řídící výbor MAP I – dokumenty z jednání (.zip)