Orgány MAS

Valná hromada

Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem spolku. Oprávnění účastnit se VH a rozhodovat o záležitostech spadajících do působnosti tohoto...

více >>

Rada MAS

Rada je rozhodovacím orgánem spolku. Má 7 členů, kteří jsou voleni na dobu 2 let. Členové jsou voleni z jednotlivých...

více >>

Výběrová komise

Výběrová komise (VK) je orgánem spolku, jehož hlavní úkol spočívá v hodnocení a předvýběru projektů předložených jednotlivými žadateli. Členy...

více >>

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor (KV) je kontrolním orgánem spolku. Má 5 členů a ti jsou voleni z jednotlivých členů spolku na dobu...

více >>