Co děláme

MAS Broumovsko+ zaměřuje svou činnost na dvě oblasti – podporu projektů a rozvoj vzdělávání na Broumovsku.

Podpora projektů

 

 

Projekty, které v MAS podporujeme, nám pomáhají naplňovat strategii regionálního rozvoje (tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). V té jsme spolu s aktivními lidmi z Broumovska definovali hlavní priority regionu. Žadatelé z celého území mohou o podporu svých projektů žádat ve výzvách čtyřech dotačních programů – IROP, OPZ, PRV a OPŽP.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ (SCLLD), na které je založena podpora projektů našich žadatelů v letech 2017–2023, je ke stažení zde: SCLLD_MAS_Broumovsko. SCLLD MAS Broumovsko+ navazuje na úspěšnou realizaci Strategického plánu Leader 2009–2013. Více viz Příklady podpořených projektů.

MAS má na toto období rozdělené finanční prostředky do jednotlivých oblastí. Tyto finanční prostředky pak přiděluje vybraným projektům, které budou nejvíce přispívat potřebám regionu stanoveným ve Strategii. Přidělování prostředků projektům bude probíhat až do roku 2023.

ProgramTypy podporovaných projektů Alokovaná dotace v Kč
IROPBezpečná doprava, cyklodoprava, investice do sociálních podniků a rekonstrukce kulturních památek 20 730 662 Kč
OPZ Sociální a návazné služby, příměstské tábory a dětské skupiny, sociální podnikání, podpora zaměstnanosti 14 950 000 Kč
PRVPodpora podnikatelů a zemědělců, lesní a polní cesty, pozemkové úpravy, nákup lesnické techniky, veřejná prostranství a spolková činnost14 136 470 Kč
OPŽPVýsadba dřevin, sídelní zeleň 13 544 899 Kč
celkem63 362 031 Kč

Realizace SCLLD je zajišťována pomocí projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Broumovsko+, na který je poskytována podpora z Evropské unie. Cílem tohoto projektu je kvalitní příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí o podporu, hodnocení a výběr projektů, animace žadatelů, monitorování a evaluace SCLLD a podpora komunikace a vzájemné spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území.

Rozvoj vzdělávání na Broumovsku

Podílíme se také na rozvoji vzdělávání na Broumovsku, pracujeme na projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku (MAP). Spolu se školami, školkami, jejich zřizovateli i těmi, kteří poskytují neformální a zájmové vzdělávání pro děti jsme definovali problémové oblasti ve vzdělávání, pro které společně hledáme řešení. Více informací viz MAP vzdělávání na Broumovsku.