Řídící výbor

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Broumov). Jedná se např. o zástupce vedení škol, zástupce Realizačního týmu MAP, učitele, zástupce zřizovatelů škol, zástupce ZUŠ, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce rodičů aj.


Zápisy a dokumenty MAP III:

První jednání – 9. 3. 2022

Pozvánka (.pdf)

Zápis (.pdf)

Druhé jednání – 18. – 22. 7. 2022 (korespondenčně, hlasování per rollam)

Pozvánka (.pdf)

Zápis (.pdf)

Zápisy a dokumenty MAP II:

Řídící výbor MAP II – dokumenty z jednání:

2018, 2019, 2020, 2021

Zápisy a dokumenty MAP I:

Řídící výbor MAP I – dokumenty z jednání (.zip)