Organizační struktura

Odpovědnost za realizaci projektu MAP III má Realizační tým vedený projektovým manažerem. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídicího výboru a jednotlivých pracovních skupin.

Role Řídicího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídicí výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ve vzdělávání. Členy Řídicího výboru jsou zástupci vedení škol, zástupci Realizačního týmu MAP, učitelé, zástupci zřizovatelů, zástupci ZUŠ, zástupci organizací neformálního vzdělávání, zástupce KAP, zástupce sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči, zástupce OSPOD, zástupce rodičů.

Řídicí výbor vytváří další organizační složky, kterými jsou pracovní skupiny. Pracovní skupiny představují diskusní platformu, jsou otevřené a jejich složení je možné v průběhu realizace projektu měnit. V současné době jsou aktivní Pracovní skupina pro financování, Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina k matematické gramotnosti, Pracovní skupina pro rovné příležitosti.

Chci se zapojit do diskuse