MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava III

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 12/10/2021 12:00
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních   komunikací, přizpůsobených   osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
  • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 837 645 Kč.

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava III (.pdf)

Příloha č. 1 Kritéria Formálního hodnocení a přijatelnosti (.pdf)

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf)

Důležité dokumenty:

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP (.pdf)

Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf)

Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf)

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 13. 9. 2021 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 13. 9. 2021 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS dne 26. 10. 2021 od 15:30 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání Rady MAS dne 9. 11. 2021 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 4. 1. 2022 (.pdf)

Prezentace ze seminář pro příjemce dne 4. 1. 2022 (.pdf)