MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 18/10/2019 12:00
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
  • podchody a lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu,
  • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční a pěší dopravy.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II (.pdf)

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (.pdf)

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf)

Důležité dokumenty:

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP

Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf)

Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf)

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 9. 9. 2019 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 9. 9. 2019 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS dne 5. 11. 2019 od 15:30 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání Rady MAS dne 14. 11. 2019 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 27. 5. 2020 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro příjemce dne 27. 5. 2020 (.pdf)