Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2019:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2019 může být upravován na základě plánovaných změn SCLLD.

Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP - Doprava II
Předpokládané vyhlášení výzvy:20. 8. 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:18. 10. 2019
Předpokládaná alokace výzvy:2 200 000 Kč
Podporované aktivity:Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky, lávky pro chodce
Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP - Cyklodoprava I
Předpokládané vyhlášení výzvy:20. 8. 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:18. 10. 2019
Předpokládaná alokace výzvy:1 935 633 Kč
Podporované aktivity:Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty/jízdních pruhů pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami; úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů/piktogramových koridorů pro cyklisty
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II
Vyhlášení výzvy:24. 9. 2019
Ukončení příjmu žádostí o podporu:20. 11. 2019
Alokace výzvy:4 895 320 Kč
Podporované aktivity:Příměstské tábory, dětské skupiny, zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, vzdělávání pečujících osob
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II
Vyhlášení výzvy:1. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí o podporu:20. 11. 2019
Alokace výzvy:1 018 611 Kč
Podporované aktivity:Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III
Vyhlášení výzvy:1. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí o podporu:20. 11. 2019
Alokace výzvy:4 478 663 Kč
Podporované aktivity:Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení a obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Plán výzev na rok 2020:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2020 může být upravován na základě plánovaných změn SCLLD.

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova IV
Předpokládané vyhlášení výzvy:duben 2020
Předpokládané ukončení příjmu Žádostí o dotaci:květen 2020
Alokace výzvy:2 013 670 Kč
Podporované aktivity:a) Veřejná prostranství,
b) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.