Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2019:

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev MAS na rok 2019 může být upravován na základě plánovaných změn SCLLD.

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II
Vyhlášení výzvy:28. 2. 2019
Ukončení příjmu žádostí o podporu:30. 4. 2019
Alokace výzvy:2 865 000 Kč
Podporované aktivity:Výzva bude zaměřena na zlepšení sociálních služeb na území MAS - odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby, prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I
Vyhlášení výzvy:28. 2. 2019
Ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 5. 2019
Alokace výzvy:3 450 000 Kč
Podporované aktivity:Vznik či rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, provozování sociálního podnikání, marketing sociálního podniku, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin
Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP - Sociální podnikání I
Předpokládané vyhlášení výzvy:28. 2. 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:31. 5. 2019
Předpokládaná alokace výzvy:2 217 000 Kč
Podporované aktivity:Vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu. Sociální podnik vytváří pracovní místa pro osoby z cílových skupin
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III
Předpokládané vyhlášení výzvy:23. 4. 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:24. 5. 2019
Předpokládaná alokace výzvy:7 660 042 Kč
Podporované aktivity:Investice do zemědělských podniků, podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, zemědělská infrastruktura, pozemkové úpravy
Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP - Doprava II
Předpokládané vyhlášení výzvy:20. 8. 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:18. 10. 2019
Předpokládaná alokace výzvy:2 200 000 Kč
Podporované aktivity:Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky, lávky pro chodce
Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP - Cyklodoprava I
Předpokládané vyhlášení výzvy:20. 8. 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:18. 10. 2019
Předpokládaná alokace výzvy:1 935 633 Kč
Podporované aktivity:Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty/jízdních pruhů pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami; úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů/piktogramových koridorů pro cyklisty
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II
Předpokládané vyhlášení výzvy:září 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:říjen 2019
Předpokládaná alokace výzvy:3 000 000 Kč
Podporované aktivity:Příměstské tábory, dětské skupiny, zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, vzdělávání pečujících osob
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II
Vyhlášení výzvy:1. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí o podporu:20. 11. 2019
Alokace výzvy:710 253 Kč
Podporované aktivity:Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III
Vyhlášení výzvy:1. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí o podporu:20. 11. 2019
Alokace výzvy:4 400 000 Kč
Podporované aktivity:Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení a obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES