Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2017:

MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I

Program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Datum vyhlášení 23.01.2017
Ukončení příjmu žádostí 02.03.2017
Alokace 2 760 000 Kč
Podporované aktivity Příměstské tábory, dětské skupiny, vzdělávání pečujících osob, zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity

MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I

Program Integrovaný regionální operační program (IROP)
Datum vyhlášení 10.03.2017
Ukončení příjmu žádostí 20.04.2017
Alokace 11 084 811 Kč
Podporované aktivity Revitalizace a zatraktivnění

– národních kulturních památek k 1. 1. 2014

– památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I

Program Program rozvoje venkova (PRV)
Datum vyhlášení 18.04.2017
Ukončení příjmu žádostí 30.05.2017
Alokace 2 900 000 Kč
Alokace dle jednotlivých Fichí Fiche 1 – 1 000 000 Kč

Fiche 2 – 1 200 000 Kč

Fiche 6 – 700 000 Kč

Podporované aktivity Fiche 1 – Investice do nezemědělských činností – vybrané aktivity dle CZ NACE

Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků

Fiche 6 – Investice do lesnických technologií

MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I

Program Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Datum vyhlášení 01.06.2017
Ukončení příjmu žádostí 04.09.2017
Alokace 3 000 000 Kč
Podporované aktivity Výsadba na nelesní půdě zahrnující:

– liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku)

– založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

– výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I

Program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Datum vyhlášení 08.06.2017
Ukončení příjmu žádostí 20.07.2017
Alokace 2 875 000 Kč
Podporované aktivity

Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora prostupného zaměstnávání.

Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora prostupného zaměstnávání.

MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava I

Program Integrovaný regionální operační program (IROP)
Datum vyhlášení 31.07.2017
Ukončení příjmu žádostí 04.09.2017
Alokace 3 500 000 Kč
Podporované aktivity Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky, lávky pro chodce.

MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II

Program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Datum vyhlášení 07.08.2017
Ukončení příjmu žádostí 04.09.2017
Alokace 2 875 000 Kč
Podporované aktivity Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora prostupného zaměstnávání.

 

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.