Harmonogram výzev

Plán výzev na rok 2018:

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň I
Vyhášení výzvy:22. 10. 2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu:10. 12. 2018
Alokace výzvy:4 000 000 Kč
Podporované aktivity:Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů

Poskytujeme konzultace k Vašim projektovým záměrům. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Plán výzev na rok 2019:

Plán výzev MAS na rok 2019 může být upravován na základě plánovaných změn SCLLD.

Název výzvy:MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I
Předpokládané vyhášení výzvy:únor 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:květen 2019
Předpokládaná alokace výzvy:3 450 000 Kč
Podporované aktivity:Vznik či rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, provozování sociálního podnikání, marketing sociálního podniku, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin
Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP -Sociální podnikání I
Předpokládané vyhášení výzvy:únor 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:květen 2019
Předpokládaná alokace výzvy:2 217 000 Kč
Podporované aktivity:Vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu. Sociální podnik vytváří pracovní místa pro osoby z cílových skupin
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III
Předpokládané vyhášení výzvy:duben 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:květen/červen 2019
Předpokládaná alokace výzvy:Bude upřesněno
Podporované aktivity:Investice do zemědělských podniků, podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, investice do lesnických technologií, lesnická infrastruktura, zemědělská infrastruktura, pozemkové úpravy
Název výzvy:MAS Broumovsko+ - IROP - Doprava II
Předpokládané vyhášení výzvy:září 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:říjen 2019
Předpokládaná alokace výzvy:2 042 500 Kč
Podporované aktivity:Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky, lávky pro chodce
Název výzvy:MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III
Předpokládané vyhášení výzvy:září 2019
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu:listopad 2019
Předpokládaná alokace výzvy:3 000 000 Kč
Podporované aktivity:Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení a obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES