Představení MAS PDF Tisk Email

Místní akční skupina Broumovsko+ (MAS Broumovsko+) je občanským sdružením, založeným v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu – Programu rozvoje Broumovska. Prvotní impuls pro založení sdružení tedy vycházel od představitelů obcí a měst regionu, kteří byli podpořeni Dobrovolným svazkem obcí "Broumovsko", podnikateli, zemědělci, neziskovými organizacemi nebo prostě lidmi z Broumovska.


Za dobu existence sdružení se jeho členská základna značně rozrostla, ale stále je tvoří průřez napříč různými společenskými a zájmovými skupinami. Právě díky své strukturované členské základně dosahuje sdružení shody napříč regionem - při realizaci aktivit směřujících k naplnění cesty, kterou by se mělo Broumovsko ubírat, a to na základě své vize - Programu rozvoje Broumovska. MAS Broumovsko+ byla založena především proto, aby byl dán právní rámec dosavadní spolupráci výše zmíněných subjektů a aby mohlo být prohlubováno partnerství mezi nimi - partnerství, které není pouze formální, naopak, takové, které je pro partnery výhodné a vede k lepším výsledkům, neboť každý z partnerů jej může něčím obohatit. Společně tak partneři dosáhnou lepšího výsledku.


MAS Broumovsko+ je jedinou organizací na Broumovsku, která se může účastnit programů Ministerstva zemědělství, a sice programů LEADER+ a LEADER ČR. Oba programy jsou zaměřeny na podporu venkovských regionů právě prostřednictvím místních akčních skupin, které, znalí potřeb regionu, připravují rozvojovou strategii, na jejíž realizaci mohou získat finanční podporu. Tu potom dále přidělují nejlepším projektům z regionu, vzešlých od obcí, ale i od podnikatelů či neziskových organizací. Nejdůležitějším aspektem těchto programů však je, že subjekty v regionu učí rozvíjet spolupráci a partnerství mezi sebou navzájem. MAS Broumovsko+ se Programu LEADER ČR zúčastnila v roce 2006.


Z dalších aktivit sdružení můžeme jmenovat vzdělávání členů sdružení, směřující k lepšímu uplatnění partnerství v regionu, ke kterému dochází nejen v rámci kurzů v ČR, sdružení také zorganizovalo studijní cestu k partnerské organizaci do Nizozemska, a to za účelem přenosu zkušeností a vytvoření společných projektů. MAS spolupracovala s Agenturou pro rozvoj Broumovska při zpracování žádosti o podporu regionálního značení výrobků. Na své vzdělávací aktivity MAS Broumovsko+ žádala o podporu Královéhradecký kraj. Významné podpory se sdružení dostává od Města Broumova a také Královéhradecký kraj přispěl na činnost MAS v roce 2007 částkou 150.000,- Kč.


MAS Broumovsko+ je však aktivní i v jiných směrech. Stala se např. organizací, která dokáže zastávat roli koordinátora při práci na Integrovaném plánu rozvoje Broumovska.


MAS Broumovsko+ v roce 2007 podalo záměr, nazvaný „Plus pro naše Broumovsko“, se kterým se ucházelo o finanční podporu od Ministerstva zemědělství, a to v rámci Programu LEADER ČR. V září 2007 jsme se dozvěděli výsledek - MAS Broumovsko+ získala pro region dotaci ve výši 2.945.000,-Kč. Na podzim roku 2007 bylo z této částky podpořeno sedm projektů neziskových organizací a jednoho podnikatele; finanční prostředky byly využity také v rámci MAS, a to na její profesionalizaci a na administraci celého programu. Plusem se tak nestaly pouze ty necelé 3 miliony rozdělené mezi jednotlivé žadatele, ale především to, že tyto prostředky byly efektivně využity na podporu projektů, které přispějí k rozvoji regionu a budou realizovány na principu partnerství a možnost projekt podat nebyla nikomu odepřena. MAS (a jednotliví žadatelé) tím však získali ohromnou zkušenost, kterou budou moci uplatnit při realizaci Programu LEADER v rámci Programu rozvoje venkova. Do tohoto programu se MAS se svým Strategickým plánem Leader přihlásila v říjnu 2008 a uspěje-li, budou moci být na Broumovsku obdobným způsobem jako v Programu LEADER ČR realizovány projekty až do roku 2013.

 

Území působnosti MAS Broumovsko+

Území působnosti MAS Broumovsko+

 

Podporujeme

Banner
Banner

Foto dne

Nabídky regionu

Banner
nase_broumovsko

Regionální burza práce Broumovsko