Rada MAS

Rada je rozhodovacím orgánem spolku. Má 7 členů, kteří jsou voleni na dobu 2 let. Členové jsou voleni z jednotlivých členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Rada se schází dle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce. Hlasovací právo členů Rady je rovné. Zasedání řídí a svolává předseda Rady. Zasedání se řídí jednacím řádem Rady.

Do působnosti Rady náleží např.:

  • svolávat zasedání VH a plnit její usnesení
  • schvalovat výzvy k podávání žádostí
  • schvalovat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace na základě návrhu VK spolku
  • schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávních vztahů
  • rozhodovat o přijetí za člena spolku
  • předkládat Valné hromadě výroční zprávu, rozpočet

Ke stažení

Seznam členů Rady MAS

RADA MAS

Jednací řád

Pozvánky

Pozvánka z jednání Rady MAS 3. 8. 2017 (.pdf)

Zápisy