MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 10/12/2018 12:00
Program: Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a prvků):
    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH).
Maximální výše způsobilých realizačních výdajů činí 5 000 000 Kč.


Text výzvy:

Výzva MAS Broumovsko+:  Sídelní zeleň I (.pdf)

Navazující dokumentace k výzvě:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 19 (.pdf)

Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf)

Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx)

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020 (.pdf)

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsada stromů (.pdf)

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin (.pdf)

Seznam doporučených autochtonních dřevin (.pdf)

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z. s. pro Operační program Životní prostředí (.pdf)

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 1. 11. 2018 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 1. 11. 2018 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání Výběrové komise dne 8. 1. 2019 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis z jednání Rady MAS dne 17. 1. 2019 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 25. 7. 2019 (.pdf)