MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 12/11/2018 12:00
Program: Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • Výsadby na nelesní půdě v extravilánech obcí zahrnující:
    • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
    • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
    • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
    • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH).
Maximální výše způsobilých realizačních výdajů činí 3 529 411 Kč.


Text výzvy:

Výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II (.pdf)

Navazující dokumentace k výzvě:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 18 (.pdf)

Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf)

Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx)

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020 (.pdf)

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsada stromů (.pdf)

Seznam doporučených autochtonních dřevin (.pdf)

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z. s. pro Operační program Životní prostředí (.pdf)

Semináře pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 21. 6. 2018 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 21. 6. 2018 (.pdf)

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 25. 9. 2018 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 25. 9. 2018 (.pdf) 

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání Výběrové komise dne 29. 11. 2018 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání Rady MAS dne 6. 12. 2018 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 25. 7. 2019 (.pdf)