MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 30/05/2017 12:00
Program: Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci této výzvy lze žádat ve třech oblastech podpory:

  • Fiche 1 – Investice do nezemědělské činnosti – alokace 1 000 000 CZK
  • Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků – alokace 1 200 000 CZK
  • Fihce 6 – Investice do lesnických technologií – alokace 700 000 CZK

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I (.pdf)

Schválení výzvy RO SZIF (.pdf)

Povinné přílohy k Žádostem o dotaci:

Čestné prohlášení ke stavebním pracím (.docx)

Čestné prohlášení žadatele k posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy 11 Pravidel (.pdf)

Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny dle přílohy 18 Pravidel (.pdf)

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel (.pdf)

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (.pdf)

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu dle přílohy 21 Pravidel (.pdf)

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa dle přílohy 10 Pravidel (.pdf)

Souhlasné stanovisko MŽP dle přílohy 7 Pravidel pro chov vodní drůbeže (.pdf)

Souhlasné stanovisko MŽP dle přílohy 7 Pravidel pro pastevní areály (.pdf)

Soulad-SCLLD-MAS-Broumovsko+ (.docx)

Důležité dokumenty:

Fiche 1 Investice do nezemědělské činnosti (.pdf)

Fiche 2 Investice do zemědělských podniků (.pdf)

Fiche 6 Investice do lesnických technologií (.pdf)

Interní postupy pro programový rámec PRV (.pdf)

Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře (.pdf)

Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (.pdf)

Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (.pdf)

Klasifikace ekonomických činností (.xlsx)

Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst (.pdf)

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na semináře pro žadatele Fiche 1 dne 20. 4. 2017 (.pdf)

Pozvánka na semináře pro žadatele Fiche 2 dne 19. 4. 2017 (.pdf)

Pozvánka na semináře pro žadatele Fiche 6 dne 18. 4. 2017 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele Fiche 1 ze dne 20. 4. 2017 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele Fiche 2 ze dne 19. 4. 2017 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele Fiche 6 ze dne 18. 4. 2017 (.pdf)

Přijaté Žádosti o dotaci na MAS:

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS (.pdf)

Věcné hodnocení Žádostí o dotaci:

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 28. 6. 2017 (.pdf)

Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 28. 6. 2017 (.pdf)

Výběr Žádostí o dotaci:

Zápis z jednání Rady MAS dne 20. 7. 2017 – výběr projektů (.pdf)

Prezenční listina z jednání Rady MAS 20. 7. 2017 (.pdf)

Vybrané Žádosti o dotaci:

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci na MAS (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce PRV dne 16. 8. 2017 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele/příjemce dotace ze dne 16. 8. 2017 (.pdf)

Aktualizovaný Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci na MAS – aktualizováno (.pdf)