MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I

Aktuálně vyhlášené výzvy

Žádosti přijímáme do: 04/09/2017 12:00
Program: Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Můžete žádat na tyto typy projektů:

  • Výsadby na nelesní půdě zahrnující:
    • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
    • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
    • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
    • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH).
Maximální výše způsobilých realizačních výdajů činí 5 882 353 Kč.


Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I (.pdf) – platná od 31. 8. 2017

Výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I (.pdf) – platná do 31. 8. 2017

Příloha č. 1 – Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti OPŽP (.pdf)

Příloha č. 2 – Kontrolní list k věcnému hodnocení OPŽP (.pdf)

Příloha č. 3 – Náklady obvyklých opatření (.xlsx)

Příloha č. 4 – Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014-2020 (.pdf)

Příloha č. 5 – Seznam autochtonních dřevin (.pdf)

Důležité dokumenty:

Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro OPŽP (.pdf)

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (.pdf)

Kumulativní rozpočet OPŽP – doporučený vzor (.xlsx)

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 2. 8. 2017 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 2. 8. 2017 (.pdf)

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání Výběrové komise 5. 10. 2017 (.pdf)

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání Rady MAS dne 24. 10. 2017 (.pdf)

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář pro příjemce dne 25. 9. 2018 (.pdf)

Prezentace ze semináře pro příjemce dne 25. 9. 2018 (.pdf)